Parengtas Panevėžio miesto savivaldybės 2021-2027 m. strateginis plėtros planas

Strateginis plėtros planas – tai vienas svarbiausių, kompleksiškiausių strateginio planavimo dokumentų, apibūdinamų, kaip miesto ateities gairės. Šis dokumentas aprėpia strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti. Atsižvelgiant į esamą situaciją (gyventojų lūkesčius, tęsiamus darbus, įgyvendinamus ir planuojamus projektus), vienas iš SPP tikslų – atskleisti miesto vystymosi prioritetines kryptis ateinantiems septyneriems metams.

Panevėžio miesto strateginis plėtros planas 2021 – 2027 m.

Vizija, Prioritetai

Naujas SPP pradėtas rengti dar 2020 m. besibaigiant ankstesniojo miesto SPP vykdymo laikotarpiui. Naujo dokumento rengimo procesas vyko sistemingai ir intensyviai, rengiant gyventojų apklausas, organizuojant darbo grupių susirinkimus, įtraukiant miesto bendruomenių atstovus, nagrinėjant nacionalinio, regioninio ir savivaldos lygmens strateginio planavimo dokumentus, reguliariai vykdant surinktos informacijos analizę ir teikiant pasiūlymus.

SPP numatyti veiksmai atsispindės trimečiame Savivaldybės veiklos plane, kuris tiesiogiai susietas su Savivaldybės biudžetu. Keičiantis miesto aplinkai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, SPP taip pat bus peržiūrimas ir pagal poreikį tikslinamas.

Naujame miesto SPP iškelta siekiamybė, kitaip vadinama vizija – Panevėžys 2030 – patirtys, pokyčiai, pažanga. Panevėžys – miestas, kuris išsiskiria turtinga istorija, garsėja savo miestą kuriančiais gyventojais, kultūra, pramone. Tai sukuria tvirtą pagrindą tolesniam darniam miesto vystymuisi, siekiant tapti pažangiu, inovatyviu europietišku miestu. Miesto pagrindas – svarbūs glaudūs ryšiai – jungtys tarp miesto ir priemiesčio, regiono, Europos, tarp skirtingų poreikių ir pomėgių miestiečių, patirties ir pokyčių siekio. Todėl miesto vizija grindžiama jungtimis – tarp praeities ir ateities, senosios ir naujosios miestiečių kartų, švietimo ir inovatyvaus verslo, kultūros ir aktyvios bendruomenės.

Vizijos įgyvendinimui užtikrinti suformuotos ilgalaikės strategijos kryptys, įvardijamos prioritetais – I „Darni visuomenė, kurianti miesto kultūrą“, II „Miestas, vystantis tvarią aplinką“, III „Bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką“ ir IV, apjungiantis visus tris pirmuosius prioritetus, – „Sumanus miestas, jungiantis patirtis, pokyčius ir pažangą“. Prioritetų įgyvendinimas SPP detalizuojamas per iškeltus tikslus ir uždavinius. Iš viso buvo suformuluota 12 tikslų, 44 uždaviniai ir atitinkamai kiekvienam uždaviniui pritaikytos priemonės.

Planas patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-362 „Dėl Panevėžio miesto strateginio plėtros 2021–2027 metų plano ir Panevėžio miesto strateginio plėtros 2021–2027 metų plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. Su planu susipažinti galite čia.