Naujienos

Panevėžio miesto siekis iki 2030 m. per turimas patirtis ir vykdomus pokyčius pasiekti pažangą

Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė Panevėžio strateginiam 2021–2027 m. planui – 2021 m. gruodžio 23 d. Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Panevėžio miesto strateginis plėtros 2021–2027 metų planas.

Patvirtintas Panevėžio strateginis plėtros 2021–2027 metų planas yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo yra nustatyta bendroji Panevėžio miesto savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. 

Plano rengimo metu atliktos analizės padėjo nustatyti dabartinę miesto vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai, nustatyti vidinius ir išorinius miesto aplinkos veiksnius, darančius didžiausią poveikį miesto konkurencingumui ir patrauklumui. Organizuojant gyventojų nuomonės tyrimus ir viešąsias diskusijas, į plano rengimą buvo įtraukta ir miesto gyventojų nuomonė bei lūkesčiai, taip pat sudarytos teminės darbo grupės, kurių susitikimų metu buvo sprendžiami miestui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, padėsiančios kurti nuoseklią miesto plėtrą. Buvo nagrinėjami nacionalinio, regioninio ir savivaldos lygmens strateginio planavimo dokumentai, reguliariai vykdant surinktos informacijos analizę bei teikiant pasiūlymus.

Numatant ilgalaikę miesto vystymosi kryptį miesto vizija užsibrėžta iki 2030 metų – Panevėžys – patirtys, pokyčiai, pažanga. Šios vizijos pagrindas – jungtys.  Panevėžio vizija grindžiama siekiu sujungti atskiras miesto dalis į nedalomą visumą sukuriant integralų miestą. Vizijos įgyvendinimui SPP parengtas 2021–2027 m. laikotarpiui. Siekiama, kad užsibrėžta miesto vizija būtų įgyvendinama per tinkamus ir dinamiškus tikslus, todėl SPP įgyvendinimo laikotarpis numatytas iki 2027 m. Įgyvendinus SPP 2021–2027 m., bus rengiamas naujo laikotarpio SPP išlaikant pagrindinę ilgalaikę vystymosi kryptį – viziją. Siekiant įgyvendinti šią viziją, strateginiame plėtros plane yra numatyti 1 horizontalus prioritetas, 3 prioritetai, 12 tikslų ir 36 uždaviniai:

Pirmasis prioritetas – darni bendruomenė kurianti miesto kultūrą. Prioritetas įgyvendinamas kultūrą ir bendruomenę jungiančių patirčių dėka. Jo pagalba bus plėtojamos ir stiprinamos kultūros ir švietimo jungtys, skatinančios bendruomeniškumą, užtikrinančios miesto daugiakultūriškumo sklaidą, prasmingą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumą. Mieste bus išvystyta ne tik bendruomenei svarbi sveikatos ir sveikatinimo paslaugų įvairovė ir infrastruktūra, užtikrinanti gyventojų sveikos gyvensenos skatinimą, bet ir aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistema ir infrastruktūra. Koordinuotai apjungiant viešojo, nevyriausybinio sektorių gebėjimus ir pastangas siekiama formuoti socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo kultūrą, grindžiamą gyventojų patirtimis, poreikiais ir jų pasitenkinimo tyrimais. Miesto gyventojų aktyvus įtraukimas į savivaldos klausimų sprendimą ir savivaldybės įmonių ir organizacijų pažangi vadyba sudarys sąlygas teikti kokybiškas ir inovatyvias viešąsias paslaugas. 

Antrasis prioritetas – miestas, vystantis tvarią aplinką, įgyvendinamas pasitelkiant miesto infrastruktūrą ir aplinką kuriančius pokyčius. Šiuo prioritetu siekiama, kad pokyčiai mieste būtų planuojami ir įgyvendinami taikant aplinkai draugiškus sprendimus bei padėtų kurti patrauklią gyventi aplinką. Tvariai vystoma viešoji infrastruktūra sukuria miestą patogų gyventi jaunimui, šeimoms ir vyresnio amžiaus žmonėms. Mieste bus efektyviai vystoma tvaraus judumo sistema, teikiamos miestą jungiančios ir gyventojų poreikius atitinkančios viešojo transporto paslaugos, pagrįstos netaršaus viešojo transporto vystymu, taip pat bus sudarytos galimybės keliauti aplinkai draugiškais būdais.

Trečias prioritetas – švietimo ir verslo bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką, įgyvendinamas švietimą ir ekonomiką jungiančios pažangos dėka. Miesto pažanga neatsiejama nuo ekonomikos augimo, kurį lemia efektyvi švietimo sistema. Šiuo prioritetu siekiama skatinti šių sričių sinergiją. Mieste yra sukurta STEAM ugdymu paremta ateities inovatorių rengimo ekosistema. Panevėžio miestas yra nusimatęs tapti vienu stipriausiu Šiaurės Rytų Europos robotikos centru, o visos Panevėžio regiono savivaldybės pasirinkę robotiką ir automatizavimą kaip vieną iš 6 specializacijos krypčių. Miesto aplinka skatina kūrybiškumą ir tuo pačiu didina investicinį patrauklumą. Sudarytos galimybės išnaudoti savo gebėjimus ir nuolat tobulėti bei kurti darbinę karjerą didina patrauklumą gyventi ir kurti savo ateitį. 

Panevėžio miesto savivaldybės strateginiam plėtros 2021–2027 metų planui įgyvendinti bus naudojamos savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos lėšos, jos apima privačias lėšas, kitų finansavimo mechanizmų lėšas ir t.t. 

Parengtame plane numatytos už plano įgyvendinimą atsakingos institucijos, įstaigos, organizacijos ir struktūriniai padaliniai; išskirta strateginio plėtos plano įgyvendinimo stebėsenos sistema, kurią sudaro kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių sistema.  Taip pat patvirtinta plano priežiūra bus vykdoma remiantis Miesto tarybos  sprendimu patvirtintu Panevėžio miesto strateginio plėtros 2021–2027 metų plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu.Patvirtintas strateginis plėtros planas buvo pradėtas rengti dar 2020 m. besibaigiant ankstesniojo miesto strateginio plėtros plano vykdymo laikotarpiui, padedant UAB „Eurointegracijos projektai“ strateginio valdymo konsultantams.